Vlaco,
de Vlaamse Compostorganisatie
Wat doet Vlaco vzw?

Vlaco vzw, de Vlaamse Compostorganisatie, is in 1992 opgericht om het beleid van organisch-biologisch afval ( groenafval, gft-afval en organisch-biologisch bedrijfsafval) structureel te ondersteunen, uit te voeren en mee voor te bereiden.

Wij zijn een ledenorganisatie met vertegenwoordiging van zowel de Vlaamse overheid (via de OVAM en de intergemeentelijke afvalverenigingen) als de privésector (privé verwerkers van organisch-biologisch afval). Vlaco vzw behartigt en verdedigt de belangen van de sector.

De kleine kringloop

Vlaco vzw begeleidt gemeentes en intergemeentelijke afvalverenigingen bij de promotie van kringlooptechnieken bij hun burgers. Bij kringlooptechnieken worden tuinresten een bouwsteen in de tuin. We breiden dagelijks het informatienetwerk hier rond uit.

We leiden onder andere compostmeesters op die klaar staan om elke tuineigenaar te sensibiliseren. Een hoogtepunt is de jaarlijkse campagne Juni Compostmaand.

De grote kringloop

In het kader van VLAREA voert Vlaco vzw kwaliteitscontrole uit bij de biologische verwerkers van organisch-biologisch afval. Door middel van staalnames en bedrijfsbezoeken controleren we zowel de bedrijfsvoering, de grondstoffen, het verwerkingsproces als het eindproduct.

Vlaco vzw onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van compost. Compost is uniek want het bevat uitzonderlijk veel organisch stof en traagwerkende nutriënten. Onderzoek naar de erosieremmende eigenschappen, verhoogde oogstopbrengst, bodemverbeterende en ziektewerende kwaliteiten van compost zijn belangrijke elementen hierin.

De resultaten van onderzoek vertalen we in promotiemateriaal dat de marketing van compost wetenschappelijk ondersteunt.

Vlaco vzw promoot compost in de land- en tuinbouw, in de (openbare) groensector en bij particuliere tuineigenaars. Tenslotte is de afzet van een recyclageproduct het cruciale sluitstuk in de kringloop.

Materialenkringloop

Vlaco vzw stelt duurzaamheid voorop. We leggen de nadruk op de kwaliteit van de kringloop (zowel thuis op kleine schaal als professioneel op grote schaal). Cruciaal is het nuttig gebruik van het eindproduct als meststof, bodemverbeterend middel, grondstof voor substraten of als bouwsteen in de tuin.

Al onze activiteiten in de kleine en grote kringloop passen in een duurzame materialenkringloop.

Waarvoor kunt u terecht bij Vlaco vzw?

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over compostgebruik, compostering, wetgeving en kringlooptechnieken. Wij verspreiden folders, posters, educatief materiaal en aangepaste instrumenten over kringlooptechnieken en compostgebruik.

Ontdek ook de Vlaco-website

www.vlaco.be

Ovam,
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
De opdracht van de OVAM: minder afval en een propere bodem

De opdrachten van de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend in het Afvalstoffen- en Bodemdecreet. Ze beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering.

Afval is en blijft een ernstig probleem voor mens en milieu.
Het Vlaamse afvalstoffenbeleid heeft dan ook drie duidelijke doelstellingen: de afvalberg verkleinen, zoveel mogelijk afval hergebruiken en recycleren en wat er dan nog rest op een milieuvriendelijke manier verwerken.

Wat het organisch-biologisch afval zoals gft- en groenafval betreft, is de OVAM verantwoordelijk voor het voorbereiden en (laten) uitvoeren van het beleid. Ze doet daarvoor gedeeltelijk beroep op Vlaco vzw. In dit beleid zit het cradle to cradle principe mooi ingepast: gft- en groenafval worden telkens weer nieuwe grondstof.

De OVAM volgt het beheer op van de inzameling en de verwerking van organisch-biologisch afval en van het gebruik van compost.

Om het organisch-biologisch afval op een doeltreffende manier aan te pakken, heeft de OVAM een meerjarenplan uitgewerkt. Het is een leidraad voor zowel de OVAM als voor gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en privé-initiatieven. Om de twee jaar maakt de OVAM in een rapport een stand van zaken van alle verschillende acties op.

Wenst u meer informatie over de andere beleidsdomeinen van de OVAM of specifiek over haar beleid over organisch-biologisch afval? Surf dan naar www.ovam.be.

Vlaco.be
Ovam.be